Laboratorium

Laboratorium Spawalnicze HPR S.A. jest laboratorium badawczym, które uzyskało świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-190/12-20 potwierdzające spełnienie Warunków Technicznych Dozoru Technicznego WUDT-LAB wyd. 1/2019 do wykonywania badań labolatoryjnych. W Księdze Jakości Laboratorium Spawalniczego HPR S.A. została określona polityka jakości : Misją Laboratorium Spawalniczego HPR S.A. w Krakowie jest wykonywanie badań niszczących i nieniszczących wyrobów na wysokim poziomie technicznym w celu spełnienia oczekiwań klienta i zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki.

Naszym celem jest:

 • prowadzenie i nadzorowanie badań jakościowych wyrobów zgodnie z państwowymi normami i standardami europejskimi
 • stałe podnoszenie poziomu badań w celu ustawicznego podtrzymania zaufania klientów
 • ciągłe podnoszenie poziomu kwalifikacji personelu Laboratorium
 • zachowanie bezstronności i rzetelności w ocenie uzyskanych wyników badań, a także nie angażowanie się personelu Laboratorium w działalność mogącą zachwiać zaufanie Klienta do wyników wykonywanych usług

Politykę i określone cele realizujemy poprzez monitorowanie i doskonalenie Systemu Jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Personel Laboratorium HPR S.A. zna Politykę Jakości i stosuje się do ustaleń dokumentacji Systemu Jakości w swojej pracy. Kierownictwo Laboratorium deklaruje utrzymanie zgodności Systemu Jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, określoną Polityką Jakości i wyznaczonymi celami strategicznymi. W laboratorium pracuje personel posiadający wieloletnią praktykę oraz specjalistyczne szkolenia potwierdzone certyfikatami kompetencji zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012 w sektorach przemysłowych:

 • wytwarzanie i przetwórstwo metali
 • badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach, instalacjach i  konstrukcjach

Posiadamy duże doświadczenie przy badaniu elementów stalowych takich jak m.in. kotły-parowe, wodne i grzewcze, wymienniki ciepła parowo-wodne, zbiorniki, elementy żurawi, suwnic, wciągarek, podestów ruchomych itp.

Zakres świadczonych usług:

BADANIA NISZCZĄCE

 • próba rozciągania
 • próba zginania
 • próba udarności
 • pomiary twardości
 • badania makroskopowe

BADANIA NIENISZCZĄCE

 • badania magnetyczno-proszkowe MT
 • badania penetracyjne PT
 • badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe RT
 • badania ultradźwiękowe UT
 • badania wizualne VT
 • pomiary grubości
 • pomiary owalizacji i pocienienia
 • pomiary długości i kąta

Laboratorium prowadzi komplet badań w zakresie uznawania technologii spawania. Na wyposażenie laboratorium składa się specjalistyczny sprzęt badawczy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki.

Naszym atutem są:

 • wieloletnia praktyka i wysokie kwalifikacje personelu badawczego potwierdzone certyfikatami kompetencji zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012 personelu badawczego
 • nowoczesny sprzęt badawczy wykorzystujący najnowocześniejsze zdobycze techniki
 • prowadzenie badań w stałej siedzibie laboratorium oraz badania w terenie
 • prowadzenie badań na obiektach na etapie produkcji i eksploatacji
 • dyspozycyjność

Naszym głównym celem jest jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań przy zachowaniu wysokiego poziomu technicznego wykonania badań.